Het Project Sector C

Voorwoord

Sector C was een project dat in 2013 het licht zag en in 2015 ben ik er weer mee gestopt. Ik heb besloten het projectplan dat ik bij de opbouw en de start heb gebruikt te publiceren op de  website die eens van het bedrijf was. Ik publiceer dit plan nu ter inspiratie voor hen die eenzelfde (soort) initiatief overwegen of reeds runnen.

Sector C is twee jaar een bedrijf geweest waar over het geheel van bovengenoemde periode  totaal 21 stagiar(e)s stage hebben gelopen.  Met wisselend  succes. De één vindt achteraf er het meest te hebben geleerd van alle schooltijd, de ander kijkt er met wisselende gevoelens aan terug.

Bij Sector C ging het over jezelf ontplooien, groeien in de turbo-versnelling, zelfstandig en met gevoel van eigenaarschap.

Arnout Mostert,
Initiatiefnemer Sector C.

 

“Behandel iemand zoals hij is en hij zal zo blijven, behandel iemand zoals hij zou kunnen zijn en hij zal zo worden”
(Goethe)

 

 

 

 

 

Sector C
Stageleerbedrijf Communicatie

Er is in Nederland behoefte aan meer ruimte voor talentontwikkeling, excelleren en innovatie. Tegelijkertijd is er een (dreigend) tekort aan stageplaatsen. In stages worden vaak betrekkelijk eenvoudige taken aan de stagiair(e)s overgelaten en is de verantwoordelijkheid die ze krijgen gering. Door op een andere manier om te gaan met de stage en de stagiaire ontstaat er ruimte en verantwoordelijkheid die leidt tot hoge prestaties en een steile leercurve.

Sector C wordt een stageleerbedrijf dat wil voorzien in het creëren van de ruimte die nodig is voor excelleren en talentontwikkeling en een omgeving zijn waar dit samen met een innovatief klimaat bestaansrecht krijgt. Daarmee wil Sector C een maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
Hoe ziet dat er uit?

Sector C zal zich, als onderdeel van een uiteindelijk veel groter geheel gaan richten op de communicatiesector, vandaar Sector C (de C van Communicatie). Binnen Sector C zal, naast de commerciële opdrachten die uit de markt gaan worden gehaald en uitgevoerd, steeds een aantal non-profit of maatschappelijk relevantie projecten, worden uitgevoerd. De commerciële opdrachten vindt Sector C in business-to-business zowel als in business-to-consumer, Interne en externe communicatie, bedrijfsadviezen en procesbegeleiding. Tevens zal er vanuit Sector C samenwerking worden gezocht met andere ondernemingen op dit gebied in de regio om bijvoorbeeld detachering op projectbasis te kunnen realiseren.

In aanvang richt Sector C zich op de volgende productgroepen:
> DTP
> Fotografie
> Bedrijfsvideo
> Beurspresentaties
> Commercials (RTV)
> Copy (brochures, webteksten)
> Reclame (Advertenties voor print)
> Bedrijfskundige analyse, advies en begeleiding van bedrijven
> MarCom advies
> Outsourcement

Naast de commerciële opdrachten (waarmee de overhead en de begeleiding wordt betaald) zijn er binnen Sector C altijd een aantal maatschappelijke (ideële) projecten waaraan wordt gewerkt.

Wat zit er in voor de student?

Sector C draait voor 100% zelfstandig op stagiair(e)s (begeleid door professionals). Dit heeft voor de studenten een aantal voordelen:

> Ontwikkelen van eigenaarschap en verantwoordelijkheid
> Zelfstandigheid (mede door inzet van een prestatievergoeding)
> Gestructureerd werken (lange projecten moeten worden overgedragen)
> Onderdeel uitmaken van de hiërarchie in het bedrijf
> Zelflerend / zelfsturend vermogen
> Leiding geven
> Samenwerken met andere disciplines
> Talentontwikkeling (ruimte krijgen om te doen waar je goed in bent en waar je passie ligt)

Omdat Sector C volledig door studenten wordt gerund kunnen ze eenvoudigweg niet anders dan hun verantwoordelijkheid nemen en zich eigenaar voelen van de taken en projecten waarmee ze bezig zijn omdat ze dat ook zíjn. Het management van het bedrijf rouleert ook onder de studenten en het leiderschap wordt geëvalueerd. De tijdelijke leider heeft het voorzitterschap bij de evaluaties en samen met de begeleider verantwoordelijk voor een duidelijke taakvaststelling van een ieder, een metaview, de aansturing van de groep, continuïteitsanalyse en foutopsporing, analyse en begeleiding.

Sector C werkt vanuit de overtuiging dat talent, eigenaarschap en verantwoordelijkheid pas aangesproken wordt als er een noodzaak voor is; door iemand te benaderen op een hoog niveau, die persoon zich naar dat niveau zal ontwikkelen.

Naast de uitdaging om, zelfstandig met een groep multidisciplinaire stagiair(e)s van verschillende opleidingen en niveaus, een bedrijf aan de gang te hebben, wordt de groep inhoudelijk en bedrijfsmatig ondersteund en gestuurd. De vaste begeleider is aanspreekbaar voor inhoudelijke en bedrijfsmatige vraagstukken, niet om ze op te lossen voor de student maar om ze te sturen in het vinden van de juiste oplossing. De financiële verantwoordelijkheid ligt inhoudelijk bij de studenten en juridisch bij de eigenaar van Sector C. Financiële beslissingen moeten altijd door de begeleider worden gefiatteerd.

Buiten de sturing in bedrijfsmatig handelen, marketing, communicatie, administratie, projectmatig werken en plannen worden er met regelmaat experts ingevlogen die ofwel bijsturen daar waar nodig ofwel een workshop geven op hun eigen terrein. Dat kan zijn binnen alle aanwezige disciplines. Aanwezigheid bij de workshop is voor alle stagiair(e)s van Sector C verplicht. Elke vrijdagmiddag is er een evaluatie van de week en het plan voor de komende week wordt doorgenomen.

Soorten opdrachten

De opdrachten die binnen Sector C worden uitgevoerd zijn altijd volwaardig en complex. De stagiair(e)s ontvangen een briefing van de klant of een (al dan niet volledig uitgewerkt) projectplan intern. De interne projecten hebben veelal een ideëel doel, of zijn in elk geval maatschappelijk verantwoord.

Sector C richt zich op:
> Ideële projecten
> (semi-)Overheden, gemeenten, scholen
> Opdrachten en eigen projecten
> Overloop van branchegerelateerde bevriende bedrijven
> Outsourcen
> Commerciële opdrachten, (regionaal) MKB etc.

Acquisitie, administratie, projectmanagement en accountmanagement, pitchen, uitvoeren, uitbesteden, controle, Alles door stagiair(e)s.

Welke studierichtingen / disciplines

In eerste instantie is onderstaande lijst een start-up lijst, het minimum aan benodigde expertise om het bedrijf van de grond te krijgen. Later zal daar waar nodig uitbreiding worden gezocht. Ook hier ligt overigens een taak van de bezetting zoals hij in aanvang is. De stagiair(e)s beslissen wanneer er andere disciplines of uitbreiding binnen de bestaande wenselijk is. Gedeeltelijk zal ook het HR beleid een verantwoordelijkheid zijn van de stagiair(e)s. Waar gaan we mee beginnen?

> Bedrijfskunde HBO / WO
> Sales en marketing MBO / HBO
> Accountmanagement MBO / HBO
> Projectmanagement MBO / HBO
> Copywriting / Journalistiek MBO / HBO
> Grafisch MBO / HBO
> Fotografie MBO / HBO
> Video MBO
> SEO / Social media MBO / HBO
> ICT / Webdesign MBO / HBO

De balans tussen begeleiden en niet begeleiden

Een belangrijk aandachtspunt voor het slagen van deze opzet voor een (communicatie) stageleerbedrijf is de balans tussen begeleiden en niet begeleiden. Om eigenaarschap en zelfstandigheid te laten ontstaan, zal er een zekere mate van afwezigheid van begeleiding moeten zijn. Zonder dat de groep zich aan zijn lot overgelaten voelt. Dat zal zeker in het begin zoeken zijn naar de juiste verhouding van aanwezig zijn voor de stagiair(e)s en afwezig zijn.
In de begeleiding zelf zal altijd de nadruk liggen op de actieve houding van de student en niet op die van de begeleider. Deze zal vaak op de achtergrond meekijken en door aanwezigheid steun geven. De handson begeleiding wordt vormgegeven als een probleemgestuurde begeleiding waar de student telkens wordt uitgedaagd om een probleem zelf op te lossen en vooral in de juiste richting zal worden gewezen.

De begeleider houdt te alle tijde de metaview op het bedrijf en blijft sturen op de grote lijnen. Ook heeft deze de verantwoordelijkheid in te grijpen en te bemiddelen bij conflicten binnen de groep.

Naast deze overall begeleiding zal er behoefte zijn aan vakinhoudelijke ondersteuning van de stagiair(e)s. Hiervoor is gedeeltelijk de kennis in huis.
Op het gebied van communicatie is dit meer dan voldoende afgedekt. Op het gebied van bedrijfskunde, administratie, marcom en sales zal er frequent door professionals ondersteuning worden geboden. Ook worden er geregeld workshops georganiseerd in alle voorkomende disciplines.

Om de begeleiding compleet te maken zal er in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen ook van de klanten meer worden gevraagd dan dat gebruikelijk is voor een klant van een communicatiebureau. De klant zal desgewenst meer moeten ondersteunen en beter of vaker moeten briefen dan normaliter het geval is. Daarvoor krijgen ze dan ook een lager tarief dan marktconform aangeboden.

In de begeleiding speelt uiteraard ook de school een rol. Gezien het feit dat dit min of meer een experimenteel opzet is, zal er in overleg met de scholen die de stagiair(e)s leveren wellicht wat meer contact en begeleiding wenselijk zijn dan normaal gesproken het geval is. Daar staat tegenover dat als dit concept uiteindelijk succesvol draait het aantal stageplaatsen kan groeien en de mate van begeleiding vanuit de school weer terug kan op normaal niveau.

De begeleiding valt dus uiteen in de volgende onderdelen:

> Metaview, proces en groepsbegeleiding Vaste begeleider
> Vakinhoudelijke begeleiding Deels vast deels freelance specialisten
en docenten
> Workshops door professionals Regelmatig workshops door professionals
over uiteenlopende, actuele onderwerpen
> Klanten Briefing, begeleiding op project
> Docenten / BPV begeleiders Vanuit de school

Waarom klanten opdrachten verstrekken

Een klant heeft meer dan voldoende mogelijkheden om in de markt te kiezen voor een leverancier van communicatieproducten en diensten. Waarom zouden ze dan kiezen voor een bedrijf dat volledig op stagiair(e)s draait, jonge mensen met nog maar weinig ervaring?

Wat zijn eigenlijk de USP’s van Sector C?

> Maatschappelijk verantwoord ondernemen Meewerken aan de talentontwikkeling van jongeren in de sector en mensen helpen op te leiden voor hun vakgebied met een goede aansluiting op de praktijk.

> Fris & Jong imago Werken met jonge vakenthousiastelingen met frisse ideeën, niet of nauwelijks bevooroordeeld door kennis en het denken in conventies.

> Voordelig Sector C werkt voor minder dan het marktconforme tarief, dat vindt een opdrachtgever vast niet erg maar daar moet hij wel wat voor terugdoen.

Wat wordt er van een opdrachtgever verwacht

Een opdrachtgever is er volledig van op de hoogte dat hij werkt met een bedrijf dat volledig op stagiair(e)s draait. Dat wordt namelijk telkens zo gecommuniceerd. Voor de opdrachtgever zijn er voordelen (zie boven) maar er wordt ook wat van de opdrachtgever verwacht.

Een opdrachtgever is in feite een medebegeleider van het team waarmee hij werkt binnen Sector C.

Dat betekent dat er meer tijd zal gaan zitten in het briefen van het projectteam.

Er zal tussentijds vaker contact zijn dan een opdrachtgever gewend is zodat bijsturen in het proces makkelijker is en het resultaat voorspelbaar wordt.

Er wordt van een opdrachtgever ook verwacht dat hij het projectteam als volwaardig behandelt en het team de ruimte geeft eigenaar te zijn van het project. Hiermee geeft de opdrachtgever de ruimte aan het team te excelleren en dat komt uiteindelijk de kwaliteit van het product of de dienst ten goede én heeft als bijproduct een belangrijk aandeel in de talentontwikkeling van de stagiaire.

Een deadline zal soms, omwille van de kwaliteit, soepeler dan normaliter moeten worden gehanteerd.

De rol van de school

Normaliter wordt door de stagebegeleider van de school het stagebedrijf per stageperiode eenmaal bezocht. Het businessmodel van Sector C zal, zeker in de beginperiode, een wat intensievere begeleiding vanuit de school vragen maar bovenal om een gedeeld enthousiasme voor de bedrijfsvorm.

In het meest optimale scenario wil een begeleidend docent, of zelfs school, actief deelnemen aan deze experimentele opzet. Om ervan te leren en erin te sturen. Om talentontwikkeling de ruimte te bieden die het binnen de muren van school niet zo makkelijk krijgt. Als model waarin bestudeerd kan worden welke grenzen in vrijheid leiden tot het nemen van grote verantwoordelijkheid en exponentiële ontwikkeling. Monitoren hoe leiderschap in de groep ontwikkelt.

Het minste dat er van de schoolbegeleiding wordt verwacht is een aantal malen per stageperiode een bezoek en een ondersteunend gesprek met de stagiair(e).

De rol van het SBB/ Stagecentrum

Het SBB is er om te bemiddelen en kennis te delen. Ze zorgen ervoor dat de kwaliteit van de geaccrediteerde stagebedrijven op peil is en de aansluiting tussen school en markt op orde is door met beide te praten en hier dan beleid op te baseren. Het kenniscentrum kan praktijkbegeleiders in het stageleerbedrijf ondersteunen in pedagogische en didactische vaardigheden. Sector C zal daar waar nodig hiervan gebruik maken al is er in eerste instantie voldoende kennis aanwezig om de begeleiding goed te organiseren.

Stagecentra van HBO instellingen of centraal geregelde stagebegeleiding kan een belangrijke rol spelen in het zoeken naar en selecteren van de geschikte stagiair(e)s. Niet elke stagiaire heeft het in zich om de ruimte die hij krijgt volledig te benutten en de vrijheid te gebruiken om zich te ontwikkelen. Een zekere aanleg voor entrepreneurschap moet er wel aanwezig zijn.

Hoe beginnen?

Sector C is de start-up-company van een groter geheel. Het zou kunnen dat na verloop van tijd het geheel ondergebracht wordt in een stichting die tot doel heeft ruimte te bieden voor talentontwikkeling en innovatie binnen commerciële bedrijven. De nadruk daarbij ligt op het creëren van stageplaatsen en de ontwikkeling van deze stagiair(e)s.

De bedoeling is om te starten in september 2013 met tien stagiair(e)s in een nog vrijwel lege kantoorruimte. De opdracht aan de eerste groep stagiair(e)s is dan ook ervoor te zorgen dat de boel zo snel mogelijk operationeel zal zijn. Meubels, nuts- en communicatieaansluitingen, apparatuur en ander inventaris moet op een zo creatief mogelijke manier worden vergaard en op een innovatieve en creatieve manier zal het bedrijf worden ingericht. De middelen zijn beperkt.

Elke hierna volgende groep stagiair(e)s krijgt een aanvangsopdracht om het bedrijf te hervormen naar de wensen van de nieuwe groep. Iedereen heeft zijn invloed op de randvoorwaarden waarbinnen en projecten waaraan gewerkt wordt.

Naschrift

Ik heb met veel plezier gewerkt aan Sector C en niet alleen de stagiair(e)s hebben er veel van geleerd maar ik ook. Jammer dat het niet is gelukt om binnen de termijn van 2 jaar ervoor te zorgen dat Sector C zijn eigen financiële broek kon ophouden.

Wie is Arnout Mostert en waarom Sector C?

Ik ben een door de wol geverfde communicatieprofessional. Meer dan 20 jaar ervaring in de AV branche, onder andere als bedrijfsfilmregisseur en high-end video-editor. Op mijn website arnoutmostert.nl vind je een portfolio.

Ik heb 10 jaar één dag per week les gegeven aan een MBO niveau 4 opleiding voor Televisie maken en in die tijd dus meer dan 200 mensen klaargestoomd voor het werk in deze branche. Ik ben daar in 2012 mee gestopt om een aantal projecten op te gaan pakken. Sector C was een mogelijke manier om een aantal van die projecten gestalte te kunnen gaan geven.

Ik ben sinds 1990 bezig met het begeleiden, lesgeven, trainen en coachen van mensen op allerlei gebieden. Ik draag graag bij aan de groei van anderen en daarmee aan die van mijzelf.

Meer lezen over mijn ideeën en drijfveer op dit gebied kan op  2FGcoaching, de site van mijn coachingspraktijk.

Ik streef naar een wereld waar mensen de ruimte krijgen hun talent te vinden en te ontwikkelen en wil daar o.a. op deze manier aan bijdragen.

Arnout Mostert.

 

 

 

 

 

 

© 2018, alle rechten voorbehouden
Arnout Mostert visuele communicatie